Direcció de projecte: Direcció General de Carreteres (DGC)

Altres participants: CINESI, SL

  Període: maig 2009 - desembre 2009

  Objectiu: determinar afinitats entre les estacions d’aforament de les carreteres autonòmiques de Tarragona, per establir-hi trets comuns, que estiguin en consonància amb els canvis introduïts en la xarxa d’aforaments.

 

Descripció:

A començament de la dècada dels noranta, la Direcció General de Carreteres va assumir l’elaboració dels plans anuals d’aforament de trànsit, tasca que fins aleshores havia dut a terme el Ministeri d’Obres Públiques, amb les dades subministrades per aquesta Direcció. L’objectiu d’un pla d’aforaments és donar a conèixer la demanda de la mobilitat de les carreteres.

El procés original s’ha anat modernitzant, en primer lloc, situant en un altre posició aquelles estacions que podien registrar trànsit d’agitació i millorant la tramificació de la xarxa de carreteres. Un amidament puntual realitzat en una determinada secció d’una carretera, en un cert dia de l’any, no dóna la informació de les intensitats mitjanes o extremes d’aquella carretera. Com que la inversió necessària per obtenir dades de forma permanent a totes les carreteres seria insostenible, s’ha establert una tramificació de la xarxa i una jerarquia, així com de la categoria de les estacions instal·lades a diferents trams.

L’estudi se centra en la determinació d’afinitats de les estacions d’aforament de les carreteres autonòmiques de Tarragona, i així agrupar les estacions d’aforament amb un comportament afí, ja sigui per les característiques del trànsit que suporten, o bé per la situació geogràfica o pel tipus de via.

Amb aquest estudi es modernitza el procés de recollida de dades, explotació i anàlisi del Pla d'aforaments, al Servei d'Equipament i Dades Viàries de la Direcció General de Carreteres. Concretament, permet extrapolar resultats de la xarxa permanent d'estacions d' aforaments, a partir d'aforaments puntuals.

La determinació de les afinitats de la xarxa d’estacions d’aforament de Tarragona s’ha fet aplicant tècniques estadístiques d’anàlisi i classificació de grups de dades (clusters) en funció d’uns criteris de selecció predeterminats. Dues estacions es consideren afins si l’evolució temporal del trànsit entre aquestes estacions segueix tendències semblants, fins al punt de poder considerar similars el valor dels coeficients L(factor de variació mensual) i S(factor de variació de dissabtes i diumenges).

Les estacions d’aforament s’agrupen en: permanents (aforen sempre), primàries (24 h/dia durant una setmana sencera en mesos alterns), secundàries (24 h/dia dos dies feiners en mesos alterns) i les de cobertura (24h un dia feiner cada any i com a màxim cada cinc anys).

Les variables en què es basa l’agrupació per clusters es poden dividir en dos grups:

  • Territorials: orientació, situació geogràfica, funcionalitat (urbana, interurbana d’entorn rural, etc.), distància a la capital de comarca, distància a Tarragona.
  • De trànsit: IMD, estacionalitat, variació setmanal, hora punta, composició de trànsit.

L’anàlisi per clusters permet buscar afinitats entre individus, dels quals es disposa d’informació, per a una conjunt de variables, i dóna com a resultat una classificació en famílies.

L'estudi incorpora un pla de treball amb diversos avenços tecnològics que han millorat substancialment la fiabilitat i la rapidesa de tot el procés.

Imatge

Exemple mapa aforaments


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/09
Acceptat a 01/01/09
Presentat el 01/01/09

Volum Direcció General de Carreteres, 2009
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Puntuació document

0

Visites 50
Recomanacions 0

Compartiu aquest document