Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 21/11/22
Acceptat a 21/11/22
Presentat el 21/11/22

Volum Sub-direcció General de Seguiment de les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Aspectes jurídics i institucionals

Avaluació de la legislació vigent

Legislació comparada

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Serveis basats en la localització

Arquitectura institucional

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Aspectes jurídics i institucionals

Previsió

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Tarifació integrada dels serveis

Infraestructura dedicada al transport col·lectiu

Mobilitat de passatgers

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0

Compartiu aquest document