Direcció de projecte: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants: Institut Cerdà

  Període: abril 2009 - octubre 2009

 

Objectiu:

Establir una metodologia que permeti avaluar i fer un seguiment dels possibles efectes que, en el consum energètic i les emissions de CO2, NOx i PM10, puguin tenir les principals mesures del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM).

 

Descripció:

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha elaborat el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) amb l’objectiu d’establir un model de mobilitat eficient, sostenible i segur. Aquest Pla conté 93 mesures que es realitzaran entre l’any de la seva aprovació, el 2008, fins a l’horitzó del 2012 i que està previst que comportin una reducció –respecte de l’any 2004- de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants de:

CO2: -20,5 % (- 1.500.000 t)

NOx: -39,5 % (- 13.500 t)

PM10: - 48,1 % (- 1.400 t)

D’altra banda, el Govern va aprovar el 30 de setembre del 2008 el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, per al compliment del Protocol de Kyoto. L’objectiu del Pla és contribuir, en la part proporcional que pertoca a Catalunya i pel que fa a la mobilitat, a que a l’RMB es concretin les actuacions que es duran a terme en el desplegament del pdM.

Atesa la importància que té assolir els objectius ambientals per al pdM i per a aquests dos plans ambientals, cal iniciar un procés que permeti avaluar en els propers anys el possible efecte causat pel desplegament i la implantació de les mesures del pdM.

Per dur a terme aquesta avaluació, l’estudi presenta un seguit de propostes metodològiques que avaluen l’efecte d’aquestes mesures en la mobilitat, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, els contaminants i el consum energètic; així mateix identifica les dades necessàries i defineix la metodologia per obtenir-les. A la vegada, està orientat per fer una anàlisi de l’efecte produït per les principals mesures plantejades al pdM en els objectius de mobilitat i ambientals considerats de forma agregada.

Les mesures del pdM s’han agrupat tenint en compte els factors següents:

 • modes de transport sobre els quals s’intervé: modes no motoritzats, transport públic ferroviari, transport públic viari, etc.
 • efecte que aconsegueix sobre la mobilitat: transvasament entre modes, reducció de desplaçaments, etc.
 • efecte sobre el consum energètic i les emissions.

Cada mesura s’ha analitzat detalladament a partir d’aquests factors i d’aquest procés. S’han obtingut 10 grups, integrats en 4 línies d’actuació, les quals deriven directament dels objectius plantejats al pdM.

LÍNIA 1: TRANSVASAMENT DE DESPLAÇAMENTS ENTRE MODES:

Grup 1. Transvasament cap al transport públic ferroviari a causa de la millora de l'oferta de transport.

Grup 2. Transvasament cap a modes no motoritzats per la millora de l'oferta per a vianants i bicicletes.

Grup 3. Transvasament cap al transport públic viari com a resultat de la millora de l'oferta de serveis de transport.

Grup 4. Transvasament cap al transport públic com a resultat de la creació i la promoció d’aparcaments d’enllaç.

LÍNIA 2: UTILITZACIÓ MÉS EFICIENT DEL VEHICLE PRIVAT:

Grup 5. Augment de l’eficiència en els desplaçaments en vehicle privat.

Grup 6. Conducció més eficient.

LÍNIA 3: MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE LA MOBILITAT EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES:

Grup 7. Augment de la quota modal del transport ferroviari de mercaderies.

Grup 8. Optimització dels recorreguts de mercaderies en camió.

LÍNIA 4: RENOVACIÓ DEL PARC DE VEHICLES

Grup 9. Renovació del parc de vehicles privats motoritzats.

Grup 10. Renovació del parc de vehicles pesants.

Per a cada un d’aquests grups de mesures s’ha fet una fitxa on s’explica sintèticament la metodologia prevista per avaluar els impactes que n’esdevenen, tant en la mobilitat com en les emissions i els consums energètics.

Cada fitxa conté la informació següent:


Draft Garcia 322751520-ATM-Metodologia-davaluacio-i-se-1-ATM Metodologia avaluacio.jpg

 

  Temàtics de Territori i mobilitat:

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/09
  Acceptat a 01/01/09
  Presentat el 01/01/09

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2009
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Mobilitat de passatgers

  Eficiència energètica per passatgers

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Medi ambient i sostenibilitat

  Noves tecnologies i nous serveis de suport

  Indicadors de mobilitat

  Puntuació document

  0

  Visites 23
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document