Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/09
Acceptat a 01/01/09
Presentat el 01/01/09

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2009
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Eficiència energètica per passatgers

Eixos instrumentals

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Puntuació document

0

Visites 23
Recomanacions 0

Compartiu aquest document