Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Capgemini

Període: octubre de 2010 — gener de 2011

Objectiu: 

L’actuació s’orienta a l’assoliment de quatre fites:

  • Estructuració i sistematització de l’abundant informació recopilada com a resultat de les campanyes d’homologació d’instal·lacions de la xarxa de producció minihidràulica (XACWATT) realitzades essencialment durant el darrer episodi de sequera patit a Catalunya (2007-2008).
  • Disseny, configuració i implementació de tots els processos automàtics associats a la càrrega i transferència de dades des del repositori corporatiu de dades fenomenològiques (Six) a una base de dades preoperacional en el format ODM (Observations Data Model) del CUAHSI (Consortium of Universities for the Advancement of Hydrological Science).
  • Disseny, configuració i implementació dels processos de posttractament (agregació temporal i generació d’indicadors bàsics) de les dades esmentades.
  • Adaptació de les diferents bases de dades relacionades amb la supervisió de l’activitat hidroelèctrica existents a l’ACA (incloent les d’expedients administratius de concessió) per tal de vincular-les amb una base de dades mare centralitzada (ProtoTECA), garantint-ne l’accessibilitat per part dels diversos estaments implicats de l’ACA i la interoperabilitat amb altres desenvolupaments informàtics encetats des del Centre de Telecontrol (CTC) de l’entitat.

   

aca_tic_pzitmts_01

 

Descripció:

El Pla zonal d’implantació de cabals de manteniment del Ter superior (PZICMTS) desplega i concreta les directrius del Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques Internes de Catalunya (PSCMCIC) en el tram fluvial comprès entre la capçalera del riu Ter i el TM de Roda de Ter, el qual és el primer pla d’aquest tipus aprovat.

En el tram en qüestió, l’impacte sobre els ecosistemes fluvials es deu essencialment a l’existència d’uns 85 aprofitaments hidroelèctrics en actiu. Per tal de compatibilitzar la rendibilitat econòmica d’aquestes concessions amb l’alliberament de cabals de manteniment, s’han dissenyat específicament diverses estratègies basades en una flexibilització de les condicions de concessió (fixació del volum de derivació anual, però ajustament del cabal concessional segons el cabal del riu sigui més alt o més baix), com a alternativa a altres mesures compensatòries d’indemnització.

Arran de la promulgació de l’Edicte de 22 de gener de 2008, que establia l’obligatorietat dels concessionaris hidroelèctrics de les conques internes de Catalunya a instal·lar i mantenir tota una sèrie de mitjans de control efectiu sobre els cabals explotats i d’altres equipaments complementaris (entre els quals, un sistema de telecontrol) i gràcies a la realització addicional per part de l’ACA de campanyes exhaustives de supervisió en camp, es disposa de molta informació relativa a les explotacions de minihidràulica i s’han fet grans esforços per estandaritzar i actualitzar les diferents bases de dades gestionades per diversos estaments organitzatius de l’entitat. Paral·lelament, a banda de la xarxa de control de la producció hidroelèctrica (anomenada XACWATT), des del Centre de Telecontrol (CTC) de l’ACA s’ha desenvolupat i implementat una base de dades mare única (anomenada ProtoTECA) que integri la totalitat dels punts de control i transmissió (PCT), i variables associades, de les diferents xarxes automàtiques de control del medi fluvial.

Així doncs, aquesta actuació concreta correspon a la realització de tot un seguit de treballs preparatoris en matèria de TIC orientats a facilitar l’explotació de tot el volum de dades disponibles per al seguiment i supervisió de l’activitat hidroelèctrica al tram fluvial del Ter superior i, més concretament, avaluació i adequació preoperacional de la ProtoTECA en el cas concret de dades de minicentrals hidroelèctriques (xarxa XACWATT), com a prova pilot per al futur desplegament d’altres plans zonals d’implantació (PZI) que es vagin aprovant.

 

aca_tic_pzitmts_02

 

Beneficiaris:

  • La mateixa ACA i, molt especialment, el Departament de Gestió dels Recursos Hídrics (DGRH) i el Departament de Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics (DCMEA). 
  • Concessionaris hidroelèctrics de les conques internes de Catalunya.
  • Empreses de consultoria i enginyeria ambiental.
  • Xarxes de custòdia fluvial, en el seu rol de vigilància de possibles afectacions als ecosistemes fluvials com a conseqüència d’incompliments del règim de fluència. 

 Productes derivats:

Els desenvolupaments informàtics abastats per aquesta actuació són sinèrgics a altres línies de treball de l’ACA i, en particular, al desenvolupament de rutines de l’entorn NeMo per a l’explotació de sèries de dades de la xarxa XACWATT, amb vistes a la comprovació del compliment de condicions concessionals i càlcul d’eventuals indemnitzacions en els supòsits prevists pel PZICMTS.

 

Imatges

Esquema de la base de dades mare ProtoTECA, que integra tots els punts de control i transmissió (PCT) de les xarxes automàtiques de control del medi fluvial

Figura 1. Esquema de la base de dades mare ProtoTECA, que integra tots els punts de control i transmissió (PCT) de les xarxes automàtiques de control del medi fluvial gestionades per l’ACA i es construeix sobre l’estàndard ODM del CUAHSI.


Aplicació d’alta de dades de la xarxa XACWATT en la ProtoTECA

Figura 2. Aplicació d’alta de dades de la xarxa XACWATT en la ProtoTECA, integrant així les diferents bases de dades de seguiment i supervisió de l’activitat hidroelèctrica disperses en el si de l’ACA.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2010
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Localització

Puntuació document

0

Visites 77
Recomanacions 0

Compartiu aquest document