Informació relacionada
Projecte Saving-E


Direcció de projecte: Gabinet i SG de Territori i Sostenibilitat (ACA)

Període: octubre de 2015 – març de 2019

Altres participants:

Draft Gil Riba 378068032-image1.png

Es tracta d’un projecte de la Unió Europea LIFE SAVING-E coordinat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb participació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM) – empresa explotadora d’EDar Rubí- i la Plataforma Europea del Agua (WssTP).


Descripció

Two-StageAutotrophic N-removal for main stream sewage treatment (Saving-e)

SAVING-E demostrarà la viabilitat, aplicabilitat, replicabilitat i funció de transferència de la tecnologia proposada. Aquest procés presentarà avantatges ambientals, econòmics i socials respecte de les tecnologies utilitzades actualment a les EDAR urbanes.

El principal objectiu del projecte SAVING-E és avaluar la possibilitat de transformar les actuals EDAR urbanes en sistemes autosuficients energèticament o, fins i tot, en productors nets d'energia. Per aconseguir aquest objectiu s'utilitza tota la matèria orgànica per produir biogàs gràcies a la implementació de l'eliminació biològica de nitrogen de forma autotròfica en dues etapes (nitritació + Anammox) en la línia principal d'aigües. Aquest nou procés no s'ha aplicat ni provat amb anterioritat a escala pilot, ni a escala real.

Actualment, gran part de les tecnologies aplicades a les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes es fonamenten en processos biològics amb sistemes de fangs activats. En els processos convencionals, el nitrogen (majoritàriament en forma d’amoni) és eliminat mitjançant la nitrificació i la desnitrificació. Amb un parc de quasi 500 depuradores, cal ser cada vegada més sostenibles energèticament, econòmicament i ambientalment.

En aquest procés, gran part de la matèria orgànica s’utilitza per dur a terme la desnitrificació i no es pot aprofitar per produir biogàs (una font d’energia combustible renovable) en el procés de digestió anaeròbica. Això fa que el tractament d’aigües residuals urbanes necessiti entre 8 i 15 kW/h habitant/any d’energia elèctrica o, el que és el mateix, uns costos d’entre 500 a 1.000 milions d’euros l’any per al conjunt dels països de la Unió Europea.

SAVING-E pretén demostrar, a escala pilot i amb aigües residuals urbanes reals, tant a altes com a baixes temperatures (10º C), que el balanç energètic d’una EDAR urbana es pot millorar fins a convertir-la en un sistema productor net d’energia.

Els beneficis econòmics i ambientals esperats són:

  • Un increment del 50% en la producció de biogàs
  • Una reducció del 10% en la descàrrega de nitrogen
  • Un estalvi energètic del 30% en el procés d’eliminació de nitrogen
  • Un estalvi energètic del 40% en el procés global del tractament
  • Una reducció del 20% en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.


La planta pilot s’ha instal·lat a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Rubí.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/16
Acceptat a 01/01/16
Presentat el 01/01/16

Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives al cicle integral de l'aigua

Localització

Puntuació document

0

Visites 77
Recomanacions 0

Compartiu aquest document